Chương

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập các thông tin ban đầu >

Chương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

MISA Mimosa.NET X1 2019 đã thiết lập sẵn các Chương theo Quyết định mới nhất của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tuy nhiên anh/chị có thể thêm mới, sửa đổi các Chương này cho phù hợp để sử dụng trong quá trình tổng hợp báo cáo của đơn vị.

2. Các bước thực hiện

2.1 Thêm mới chương sử dụng

1. Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Chương.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo các thông tin chi tiết.

Mã Chương: Mã số của chương ngân sách.

Tên Chương: Tên của chương ngân sách.

Diễn giải: Thông tin chi tiết về chương ngân sách.

chuong_x1_01

4. Nhấn Cất.

2.2 Sửa đổi chương

1. Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Chương.

2. Chọn chương cần sửa.

3. Nhấn Sửa.

4. Thực hiện sửa đổi thông tin cần thiết.

chuong_x1_02

5. Nhấn Cất.

2.3. Xoá chương

1. Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Chương.

2. Chọn chương trên danh sách, nhấn Xoá.

3. Nhấn Yes để chắc chắn muốn xoá chương đã chọn.

chuong_x1_03