Chương trình mục tiêu, Dự án

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập các thông tin ban đầu >

Chương trình mục tiêu, Dự án

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

MISA Mimosa.NET X1 2019 đã thiết lập sẵn danh sách các Chương trình mục tiêu, Dự án. Tuy nhiên anh/chị có thể khai báo thêm, sửa đổi chương trình mục tiêu hoặc dự án đã được thiết lập cho phù hợp với yêu cầu quản lý thực tế của đơn vị.

2. Các bước thực hiện

2.1 Thêm chương trình mục tiêu

1. Vào Danh mục\Chương trình mục tiêu, Dự án.

2. Nhấn biểu tượng tam giác cạnh nút Thêm và chọn Thêm CTMT.

3. Khai báo các thông tin chi tiết.

Mã CTMT: Mã của chương trình mục tiêu dùng để tổng hợp báo cáo.

Tên CTMT: Tên của chương trình mục tiêu dùng để tổng hợp báo cáo.

Chọn Thuộc CTMT (nếu có).

CTMT_01

4. Nhấn Cất.

2.2. Thêm mới dự án

1. Vào Danh mục\Chương trình mục tiêu, Dự án.

2. Nhấn biểu tượng tam giác cạnh nút Thêm và chọnThêm dự án.

3. Khai báo các thông tin chi tiết.

Mã dự án: Mã của dự án dùng để tổng hợp báo cáo.

Tên dự án: Tên của dự án dùng để tổng hợp báo cáo.

Số hiệu dự án: Số hiệu của dự án dùng để tổng hợp báo cáo.

Thuộc CTMT, DA: chọn CTMT, Dự án tổng hợp của dự án đang khai báo.

Ngày khởi đầu: Ngày bắt đầu dự án.

Ngày kết thúc: Ngày kết thúc dự án.

Cơ quan thực hiện dự án: Tên của đơn vị thực hiện dự án.

Duan_01

4. Nhấn Cất.

5. Để nhập kinh phí cho dự án, anh/chị chọn dự án trên danh sách, nhấn Nhập kinh phí dự án.

Nhập tên dự án tại phần Dự án.

Chọn Đơn vị thực hiện dự án.

Nhập Kinh phí duyệt toàn dự án.

Nhập chi tiết Số được duyệt theo kỳ/năm.

Duan_02

Nhấn Cất để hoàn thành. Nhấn OK khi hệ thống hiển thị thông báo.

Duan_03