Hoạt động

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập các thông tin ban đầu >

Hoạt động

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

MISA Mimosa.NET X1 2019 đã thiết lập sẵn danh sách các hoạt động sử dụng cho việc tổng hợp báo cáo tài chính chi tiết theo từng hoạt động. Tuy nhiên anh/chị có thể thêm mới, sửa đổi các hoạt động cho phù hợp với nhu cầu sử dụng của đơn vị.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Danh mục\Hoạt động.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo các thông tin chi tiết.

Mã hoạt động: Mã của hoạt động dùng để tổng hợp báo cáo.

Tên hoạt động: Tên của đơn vị dùng để tổng hợp báo cáo.

Thuộc hoạt động: hoạt động đang khai báo có thuộc một hoạt động tổng hợp nào không?

Diễn giải: nội dung chi tiết của hoạt động dùng để tổng hợp báo cáo.

HD_X1

4. Nhấn Cất.