Mục/Tiểu mục

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập các thông tin ban đầu >

Mục/Tiểu mục

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

MISA Mimosa.NET X1 2019 đã thiết lập sẵn danh sách Mục/Tiểu mục. Tuy nhiên anh/chị có thể thêm mới, sửa đổi Mục/Tiểu mục cho phù hợp để sử dụng trong quá trình tổng hợp báo cáo của đơn vị.

2. Các bước thực hiện

2.1 Thêm mới mục/tiểu mục

1. Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Mục/Tiểu mục.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo các thông tin chi tiết.

Loại: chọn loại cần khai báo là Nhóm, Tiểu nhóm, Mục hay Tiểu mục.

: mã số của Nhóm, Tiểu nhóm, Mục hay Tiểu mục.

Tên: tên của Nhóm, Tiểu nhóm, Mục hay Tiểu mục.

muc_x1_01

4. Nhấn Cất.

2.2 Sửa đổi mục/tiểu mục

1. Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Mục/Tiểu mục.

2. Chọn mục/tiểu mục cần sửa.

3. Nhấn Sửa.

4. Thực hiện sửa đổi thông tin cần thiết.

muc_x1_02

5. Nhấn Cất.