Nguồn

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập các thông tin ban đầu >

Nguồn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Cho phép thiết lập các Nguồn kinh phí sử dụng để tổng hợp báo cáo tài chính. Anh/chị có thể sử dụng danh mục Nguồn kinh phí được thiết lập sẵn trong MISA Mimosa.NET X1 2019, hoặc có thể thiết lập danh mục Nguồn kinh phí theo nhu cầu hạch toán của đơn vị mình dựa trên những Nguồn kinh phí đã được thiết lập sẵn.

2. Các bước thực hiện

2.1. Thêm nguồn

1. Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Nguồn.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo các thông tin chi tiết.

Mã nguồn: Mã của nguồn kinh phí (bắt buộc nhập)

Tên nguồn: Tên của nguồn kinh phí (bắt buộc nhập)

Thuộc nguồn: Xác định nguồn kinh phí đang khai báo thuộc nguồn tổng hợp nào

Tính chất: Xác định tính chất của nguồn kinh phí. Các tính chất được khai báo trong menu Danh mục\Mục lục ngân sách\Tính chất nguồn kinh phí sẽ hiển thị tại đây.

Trường hợp anh/chị muốn xuất khẩu dữ liệu ra chương trình QLNS thì thực hiện khai báo Mã số cấp NS.

Nguon_X1_01

4. Nhấn Cất.

2.2. Sửa nguồn

1.Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Nguồn.

2.Chọn Nguồn trên danh sách, nhấn Sửa.

3.Sửa lại các thông tin, tích chọn Ngừng theo dõi nếu không muốn sử dụng nguồn này nữa.

Nguon_X1_02

4.Nhấn Cất.

2.2. Xoá nguồn

1.Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Nguồn.

2.Chọn Nguồn trên danh sách, nhấn Xoá. Nhấn Yes để chắc chắn muốn xoá nguồn.

Nguon_X1_03