Nhóm đơn vị

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập các thông tin ban đầu >

Nhóm đơn vị

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Cho phép thiết lập danh sách các nhóm loại hình đơn vị sử dụng trong việc tổng hợp báo cáo tài chính, như: Khối tiểu học, Khối trung học cơ sở, Khối phổ thông trung học,...

2. Các bước thực hiện

1. Vào Danh mục\Nhóm đơn vị.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo các thông tin chi tiết.

Mã nhóm đơn vị: Mã nhóm đơn vị dùng để tổng hợp báo cáo.

Tên nhóm đơn vị: Tên nhóm đơn vị dùng để tổng hợp báo cáo.

Diễn giải: Thông tin chi tiết về nhóm đơn vị.

nhomdonvi x1

4. Nhấn Cất.