Phí, lệ phí

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập các thông tin ban đầu >

Phí, lệ phí

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

MISA Mimosa.NET X1 2019 đã thiết lập sẵn danh sách phí, lệ phí. Tuy nhiên anh/chị có thể khai báo thêm, sửa đổi hay xoá phí, lệ phí đã được thiết lập cho phù hợp với yêu cầu quản lý thực tế của đơn vị.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Danh mục\Phí, lệ phí.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo các thông tin: Mã phí, lệ phí; Tên phí, lệ phí, chọn Loại phí, lệ phí.

phi_le_phi_x1_01

4. Nhấn Cất.

5. Trường hợp muốn sửa/xoá phí, lệ phí, anh/chị chọn phí, lệ phí trên danh sách, nhấn Sửa/Xoá.

Lưu ý: Chỉ xoá được những phí, lệ phí chưa có phát sinh trên phần mềm.