Tính chất nguồn kinh phí

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập các thông tin ban đầu >

Tính chất nguồn kinh phí

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

MISA Mimosa.NET X1 2019 đã thiết lập sẵn các Tính chất nguồn kinh phí thường được sử dụng ở đơn vị nhằm tạo thuận lợi trong quá trình quản lý nguồn kinh phí, như KP thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm; KP không thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm, KP thực hiện cải cách tiền lương... Tuy nhiên, anh/chị có thể thêm mới những tính chất nguồn kinh phí khác theo nhu cầu của đơn vị.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Tính chất nguồn kinh phí.

2. Nhấn Thêm

3. Khai báo Mã tính chất nguồn, Tên tính chất nguồn.

TC Nguon KP_X1_01

4. Nhấn Cất.