III. In báo cáo

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Quy trình tổng hợp báo cáo >

III. In báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Cho phép xem, in các báo cáo chi tiết của đơn vị dự toán cấp dưới và báo cáo tổng hợp của đơn vị dự toán cấp trên.

2. Các bước thực hiện

1. Vào chức năng Báo cáo

2. Tích chọn các đơn vị cần xem/in báo cáo.

3. Chọn Báo cáo cần xem/in. Báo cáo được chia thành 6 phần như sau:

Báo cáo quyết toán theo thông tư số 107/2017/TT-BTC

Thông báo xét duyệt quyết toán năm theo thông tư số 137/2017/TT-BTC

Báo cáo tài chính theo thông tư số 107/2017/TT-BTC

Báo cáo tài chính tổng hợp theo thông tư 99/2018/TT-BTC

Báo cáo theo thông tư số 61/2017/TT-BTC

Báo cáo khác

m2019_baocao

Ví dụ: B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động:

Khai báo tham số báo cáo.

In BC X1_02

Nhấn Đồng ý để in báo cáo.

In BC X1_03