I. Nhận báo cáo cấp dưới

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Quy trình tổng hợp báo cáo >

I. Nhận báo cáo cấp dưới

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Trước khi thực hiện nhận báo cáo cấp dưới thì đơn vị cần kiểm tra các thông tin sau:

Với các đơn vị dự toán cấp II thì cần phải kiểm tra lại thông tin Cấp trung gian tại Hệ thống\Tùy chọn\Thông tin đơn vị.

Tuy_chon R5

oVí dụ với đơn vị Phòng giáo dục thì chọn Cấp dự toánCấp IICấp trung gianĐơn vị kế toán trung gian cấp 1.

oVí dụ với đơn vị Sở giáo dục thì chọn Cấp dự toánCấp I.

Đối với việc nhận báo cáo cấp dưới, anh/chị có thể thực hiện:

Nhận từ phần mềm MISA Mimosa.NET 2019

Nhập bằng tay

3. DTTG nhan BC_01

Các tiện ích đi kèm bao gồm:

Xem danh sách báo cáo đã nhận

Lập phụ biểu

Tạo báo cáo năm từ báo cáo quý