Tiện ích

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Quy trình tổng hợp báo cáo > I. Nhận báo cáo cấp dưới >

Tiện ích

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Phần mềm cung cấp tiện ích:

Xem danh sách báo cáo đã nhận

Lập phụ biểu