Các tiện ích trên phần mềm

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng >

Các tiện ích trên phần mềm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Trên phần mềm MISA Mimosa.NET X1 2019, anh/chị có thể thực hiện khai báo các thông tin Hệ thống và 1 số tiện ích như sau:

Hệ thống

Tiện ích