Chọn chương sử dụng cho đơn vị

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Tiện ích >

Chọn chương sử dụng cho đơn vị

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Cho phép đơn vị dự toán cấp trên chọn các Chương sẽ được sử dụng cho các đơn vị, để từ đó nhận định được danh sách các đơn vị dự toán cấp dưới sử dụng chi tiết theo từng Chương.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Tác nghiệp\Chọn chương sử dụng cho đơn vị.

2. Thực hiện chọn Chương sử dụng.

3. Tại tab Danh sách đơn vị, thực hiện chọn đơn vị sử dụng Chương vừa chọn ở trên.

Để chọn từng đơn vị sử dụng, nhấn biểu tượng chon chuong sd x1_01

Để chọn tất cả các đơn vị đều sử dụng, nhấn biểu tượng chon chuong sd x1_02

chon chuong sd x1_03

4. Nhấn Cất.

5. Sau khi chọn xong chương sử dụng, anh/chị có thể xem được danh sách các đơn vị sử dụng chương tại tab Danh sách đơn vị sử dụng chương.