Đồng bộ chỉ tiêu

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Tiện ích >

Đồng bộ chỉ tiêu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Cho phép đơn vị dự toán cấp trên thực hiện việc thống nhất các chỉ tiêu báo cáo của đơn vị dự toán cấp dưới theo chỉ tiêu báo cáo của đơn vị tổng hợp.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Tác nghiệp\Đồng bộ chỉ tiêu.

2. Anh/chị chọn thời gian cần đồng bộ Từ năm, Đến năm, chọn Báo cáo cần đồng bộ.

3. Có thể tích chọn Sao lưu trước khi đồng bộ để đảm bảo sự an toàn dữ liệu.

4. Nhấn Thực hiện để hệ thống tự động đồng bộ chỉ tiêu báo cáo của đơn vị dự toán cấp dưới theo đơn vị dự toán tổng hợp.

Dong_bo_chi_tieu_01

5. Nhấn OK để kết thúc đồng bộ chỉ tiêu.

Dong_bo_chi_tieu_02