Kế toán muốn lập báo cáo B01/BCQT và phụ biểu F01-01 theo mẫu đặc thù của Sở tài chính Long An

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R13 >

Kế toán muốn lập báo cáo B01/BCQT và phụ biểu F01-01 theo mẫu đặc thù của Sở tài chính Long An

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán lập mẫu báo cáo B01-BCQT và phụ biểu F01-01 theo mẫu đặc thù của Sở tài chính Long An.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R13, chương trình chỉ cho phép in báo cáo tổng hợp toàn ngành không có số chi tiết của từng đơn vị, in báo cáo tổng hợp theo từng cấp dự toán có số tổng của từng cấp và số chi tiết của từng đơn vị trong cấp dự toán đó, số liệu quyết toán đơn vị cấp dưới gửi lên chi tiết đến khoản, không chi tiết đến dự án.

Kể từ phiên bản R13, sau khi xuất khẩu báo cáo B01/BCQT và F01-01/BCQT từ Mimosa 2020 R2 thì kế toán có thể:

o Nhận báo cáo từ đơn vị cấp dưới.

R13.2_long an_01

o In báo cáo B01/BCQT và F01-01/BCQT:

Vào menu Báo cáo\Báo cáo quyết toán theo TT số 107/2017/TT-BTC.

Ví dụ in mẫu B01/BCQT:

Chọn Mẫu báo cáo là Mẫu đặc thù của Sở tài chính Long An.

R13.2_long an_02

Nhấn Đồng ý.

R13.2_long an_03