Cơ chế GPSD

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Đăng ký giấy phép sử dụng >

Cơ chế GPSD

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Mục đích

Phần mềm MISA Mimosa.NET X1 2019 cho phép người dùng đang có GPSD MISA Mimosa.NET X1 2017 còn hạn bảo hành có thể sử dụng tiếp phần mềm MISA Mimosa.NET X1 2019.

2. Các bước thực hiện

Có các trường hợp sau:

hmtoggle_plus1Trường hợp 1: Đơn vị có GPSD MISA Mimosa.NET X1 2017 còn hạn bảo hành

Để đăng ký GPSD, anh/chị vào Trợ giúp\Đặt hàng và đăng ký sử dụng. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Nếu Ngày phát hành <= Hạn bảo hành GPSD, có các trường hợp sau:

oNếu Ngày sử dụng còn lại < 1, phần mềm hiển thị thông báo:

R1.2_anh1

Phần mềm chỉ thông báo 1 lần vào lần đăng nhập lần đầu tiên kể từ ngày hết hạn.

o Nếu 1 <= Ngày sử dụng còn lại <= 30 ngày: phần mềm hiển thị thông báo:

R1.2_anh2

Thông báo sẽ lặp đi lặp lại khi hạn bảo hành còn 30, 20, 15, 10, 1 ngày.

oNếu Ngày sử dụng còn lại > 30 ngày: anh/chị sử dụng bình thường

Nếu MISA có phát hành phiên bản mới, anh/chị thực hiện tự động cập nhật được lên phiên bản mới bằng cách vào Trợ giúp\Tự động cập nhật và nhấn Cập nhật.

R1.2_anh3

hmtoggle_plus1Trường hợp 2: Đơn vị có GPSD MISA Mimosa.NET X1 2017 đã hết hạn bảo hành

Nếu Ngày phát hành > Hạn bảo hành GPSD, phần mềm hiển thị thông báo:

R1.2_anh4

 

Khi in báo cáo sẽ xuất hiện dòng chữ Phiên bản dùng thử.

R1.2_anh5

 

Nếu anh/chị vẫn đăng ký GPSD đã hết hạn => Phần mềm hiển thị thông báo:

R1.2_anh6

 

Hết hạn bảo hành, nếu MISA có phát hành phiên bản mới, đơn vị tự động cập nhật lên phiên bản mới nhất của chương trình => Hệ thống sẽ hiển thị thông báo về việc không tự động cập nhật được:

R1.2_anh7

hmtoggle_plus1Trường hợp 3: Đơn vị dùng thử MISA Mimosa.NET X1 2019 và chưa có bất kỳ GPSD nào

Đơn vị đăng nhập được vào phần mềm, hệ thống sẽ hiển thị thông báo, anh/chị đọc thông báo như sau:

R1.2_anh8

 

Nếu anh/chị chưa mua GPSD thì vẫn có thể thực hiện được các chức năng trên phần mềm, nhưng khi in báo cáo sẽ hiển thị dòng chữ Phiên bản dùng thử.

R1.2_anh9

 

Nếu anh/chị tự động cập nhật lên phiên bản mới của chương trình bằng cách nhấn Trợ giúp\Tự động cập nhật => Hệ thống sẽ hiển thị thông báo về việc không tự động cập nhật được do phần mềm chưa có thông tin GPSD.

R1.2_anh10