Đáp ứng quy trình tổng hợp báo cáo tài chính theo TT 99/2018/TT-BTC

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R4 >

Đáp ứng quy trình tổng hợp báo cáo tài chính theo TT 99/2018/TT-BTC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R4, phần mềm cho phép các đơn vị trung gian nhận báo cáo tài chính và báo cáo bổ sung thông tin từ cấp dưới có sử dụng phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 để tổng hợp báo cáo tài chính và báo cáo loại trừ giao dịch nội bộ đáp ứng theo thông tư 99/2018/TT-BTC.

2. Chi tiết thay đổi

Quy trình tổng hợp báo cáo tài chính như sau:

Đơn vị cấp trung gian nhận báo cáo tài chính và báo cáo bổ sung thông tin từ cấp dưới có sử dụng phần mềm MISA Mimosa.NET 2019. Các báo cáo tài chính nhận từ cấp dưới bao gồm:

- B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính

- B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động

- B03b/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (theo phương pháp gián tiếp)

- B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính

- B01/BSTT: Báo cáo bổ sung thông tin tài chính

3. DTTG nhan BC_04

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Đơn vị cấp trung gian tổng hợp báo cáo tài chính và báo cáo bổ sung thông tin.

6. DVTG THBC_02

Sau khi hoàn thành tổng hợp báo cáo tài chính, phần mềm tự động tổng hợp bộ báo cáo, bao gồm:

- B01/BCTC – TH: Báo cáo tình hình tài chính tổng hợp

- B02/BCTC – TH: Báo cáo kết quả hoạt động tổng hợp

- B03/BCTC – TH: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp

- B04/BCTC – TH: Thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp

- B01/BSTTT: Báo cáo bổ sung thông tin tài chính (Mẫu tổng hợp)

- S01/BTH: Bảng tổng hợp số liệu bổ sung thông tin tài chính

- S02/BTH: Bảng tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo tài chính

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Đơn vị cấp trung gian có thể in Báo cáo tài chính theo TT 107/2017/TT-BTC của đơn vị cấp dưới và Báo cáo tài chính tổng hợp theo TT 99/2018/TT-BTC tại menu Báo cáo:

m2019_baocao_2