Tổng hợp dữ liệu báo cáo tài chính

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Quy trình tổng hợp báo cáo > II. Tổng hợp dữ liệu > Tổng hợp dữ liệu báo cáo tài chính >

Tổng hợp dữ liệu báo cáo tài chính

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Đơn vị dự toán cấp trên sau khi đã có đầy đủ dữ liệu các báo cáo tài chínhđã được phê duyệt của các đơn vị dự toán cấp dưới, sẽ thực hiện tổng hợp dữ liệu báo cáo tài chính để lập báo cáo tổng hợp.

2. Các bước thực hiện

Để lập báo cáo tổng hợp tài chính từ báo cáo của các đơn vị dự toán cấp dưới, anh/chị thực hiện theo hai bước sau:

Bước 1: Chọn báo cáo tổng hợp

1. Tại màn hình Bàn làm việc, chọn Tổng hợp dữ liệu\Tổng hợp dữ liệu báo cáo tài chính.

6. DVTG THBC_01

2. Chọn Kỳ, Năm cần lập báo cáo.

3. Hệ thống hiển thị sẵn các báo cáo tài chính và báo cáo bổ sung thông tin.

6. DVTG THBC_02

4. Nhấn Thực hiện.

Bước 2: Kết quả tổng hợp báo cáo

1. Nhấn OK khi hệ thống hiển thị thông báo Hoàn thành tổng hợp dữ liệu.

2. Hệ thống sẽ hiển thị kết quả tổng hợp dữ liệu.

6. DVTG THBC_03

3. Nhấn OK khi hệ thống hiển thị thông báo Hoàn thành tổng hợp dữ liệu.

4. Sau khi hoàn thành tổng hợp báo cáo tài chính, phần mềm tự động tổng hợp bộ báo cáo, bao gồm:

B01/BCTC – TH: Báo cáo tình hình tài chính tổng hợp

B02/BCTC – TH: Báo cáo kết quả hoạt động tổng hợp

B03/BCTC – TH: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp

B04/BCTC – TH: Thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp

B01/BSTTT: Báo cáo bổ sung thông tin tài chính (Mẫu tổng hợp)

S01/BTH: Bảng tổng hợp số liệu bổ sung thông tin tài chính

S02/BTH: Bảng tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo tài chính