Cài đặt Microsoft Framwork 3.5 trên Windows Server 2008 R2 như thế nào?

Navigation:  6. Câu hỏi thường gặp >

Cài đặt Microsoft Framwork 3.5 trên Windows Server 2008 R2 như thế nào?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Chuẩn bị cài đặt

Đóng tất cả các ứng dụng đang mở trước khi thực hiện thao tác cài đặt Microsoft Framwork 3.5.

2. Các bước cài đặt

1.Vào Start, nhập Server Manager vào ô tìm kiếm.

B1

2.Chọn Roles\Add Roles.

B2

3.Nhấn Next.

B3

4.Nhấn chuột vào dòng Application Server.

B4

5.Nhấn Add Required Features.

B5

6.Phần mềm tích chọn vào dòng Application Server.

B6

7.Nhấn Next.

B7

8.Nhấn Next.

B8

9.Nhấn Next.

10. Nhấn Install.

B9

11. Phần mềm hiển thị thông báo cài đặt thành công. Nhấn Close để kết thúc cài đặt.

B10