Nhấn F1 để mở tài liệu help online

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R16 >

Nhấn F1 để mở tài liệu help online

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán tra cứu được ngay hướng dẫn sử dụng phần mềm khi gặp vướng mắc trong quá trình sử dụng.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R16, khi gặp vướng mắc trong quá trình sử dụng, anh/chị chỉ cần nhấn F1 => chương trình sẽ hiển thị ra trang hướng dẫn sử dụng phần mềm cho nghiệp vụ đó.

Ví dụ trên màn hình Danh sách đơn vị cấp dưới, nhấn F1 hoặc nút Giúp => hiển thị ngay màn hình hướng dẫn sử dụng cho nghiệp vụ đó để anh/chị tra cứu.

3-help-01