I. Nhận báo cáo tài chính từ cấp dưới

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Quy trình tổng hợp báo cáo tài chính >

I. Nhận báo cáo tài chính từ cấp dưới

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Xem hướng dẫn tại đây