IV. Kiểm tra báo cáo tài chính tổng hợp

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Quy trình tổng hợp báo cáo tài chính >

IV. Kiểm tra báo cáo tài chính tổng hợp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Sau khi tổng hợp báo cáo tài chính đơn vị cấp trên kiểm tra báo cáo tài chính tổng hợp xem các chỉ tiêu đã hợp lệ hay chưa.

1. Tại màn hình Bàn làm việc, nhấn Kiểm tra báo cáo tài chính.

R11.6_kiemtraBCTC_04

2. Kiểm tra lần lượt các Chương (nếu đơn vị sử dụng nhiều chương). Nhấn Đồng ý.

R11.6_kiemtraBCTC_05

3. Phần mềm hiển thị kết quả kiểm tra báo cáo. Nếu vẫn có chỉ tiêu không hợp lệ thì đơn vị kiểm tra lại danh sách báo cáo tài chính tổng hợp.

R11.6_kiemtraBCTC_06