Kiểm tra, đối chiếu báo cáo cấp dưới

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Quy trình tổng hợp báo cáo > II. Tổng hợp dữ liệu > Tổng hợp dữ liệu báo cáo tài chính >

Kiểm tra, đối chiếu báo cáo cấp dưới

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Trước khi thực hiện tổng hợp báo cáo tài chính, đơn vị cần phải kiểm tra, đối chiếu báo cáo cấp dưới như sau:

Đơn vị đối chiếu số liệu giao dịch nội bộ trên B01/BSTT: Báo cáo bổ sung thông tin tài chính như sau:

Đối chiếu chỉ tiêu "Khoản đầu tư tài chính vào đơn vị khác" (mã số 01) với chỉ tiêu "Nguồn vốn đầu tư nhận từ đơn vị khác" (mã số 20).

Đối chiếu chỉ tiêu "Các khoản phải thu" (mã số 05) với chỉ tiêu "Nợ phải trả" (mã số 10) đảm bảo khớp đúng theo chi tiết.

Đối chiếu chỉ tiêu các chỉ tiêu Doanh thu (mã số từ 50 đến 53) với các chỉ tiêu Chi phí (mã số từ 60 đến 63)

Đối chiếu chỉ tiêu "Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác" (mã số 71) với chỉ tiêu "Tiền nhận vốn góp" (mã số 72)

Lưu ý: Việc đối chiếu số liệu giao dịch nội bộ được thực hiện theo từng cấp đơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp, cụ thể:

Đơn vị kế toán trung gian 2: Số liệu cột 2 - Trong đơn vị kế toán trung gian 2 phải được đối chiếu và loại trừ hết giao dịch nội bộ khi đơn vị kế toán trung gian 2 lập báo cáo tài chính tổng hợp.

Đơn vị kế toán trung gian 1: Số liệu tại cột 3 - Trong đơn vị kế toán trung gian 1 phải được đối chiếu và loại trừ hết giao dịch nội bộ khi đơn vị kế toán trung gian 1 lập báo cáo tài chính tổng hợp.

Đơn vị dự toán cấp 1: Số liệu tại cột 4 - Trong đơn vị dự toán cấp 1 phải được đối chiếu và loại trừ hết giao dịch nội bộ khi đơn vị dự toán cấp 1 nộp BCTC tổng hợp