Mở dữ liệu kế toán

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng >

Mở dữ liệu kế toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Giúp đơn vị nắm được các thao tác mở dữ liệu kế toán đã lưu trên máy.

2. Các bước thực hiện

1. Chọn Tệp\Mở dữ liệu kế toán.

Mo_DLKT_X1_01

2. Nhấn Đồng ý để mở Dữ liệu kế toán

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại:

Máy chủ: Tên máy chủ chứa Dữ liệu kế toán cần làm việc

Dữ liệu kế toán: Tên Dữ liệu kế toán cần làm việc

Tên người dùng: Tên dùng để mở Dữ liệu kế toán (mặc định ban đầu là ADMIN)

Mật khẩu: Mật khẩu dùng để mở Dữ liệu kế toán (mặc định ban đầu là bỏ trống)