Kế toán đơn vị cấp trên muốn nhập tay các báo cáo tài chính của đơn vị cấp dưới không sử dụng MISA Mimosa.NET 2019

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R6 >

Kế toán đơn vị cấp trên muốn nhập tay các báo cáo tài chính của đơn vị cấp dưới không sử dụng MISA Mimosa.NET 2019

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Trường hợp đơn vị cấp dưới không sử dụng phần mềm MISA Mimosa.NET hoặc gửi file báo cáo lên nhưng sai, chưa đầy đủ số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo thì kế toán đơn vị cấp trên có thể nhập tay các báo cáo tài chính của đơn vị cấp dưới vào phần mềm X1 để tổng hợp kịp thời báo cáo theo quy định.

2. Chi tiết thay đổi

1. Danh sách các báo cáo tài chính được nhập tay trên phần mềm X1.

B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính

B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động

B03b/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (theo phương pháp gián tiếp)

B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính

B01/BSTT: Báo cáo bổ sung thông tin tài chính

2. Kế toán muốn nhập tay số liệu các báo cáo tài chính theo từng kỳ báo cáo, từng đơn vị, từng chương, và theo từng chỉ tiêu trên mẫu báo cáo quy định. Các bước thực hiện như sau:

Vào màn hình Bàn làm việc\Nhận báo cáo cấp dưới\Nhập bằng tay.

Trên tham số báo cáo:

oChọn Kỳ báo cáo, Năm, Chương, Đơn vị.

oChọn Báo cáo tài chính cần nhập tay.

Nhap bang tay BCTC_01

Nhấn Đồng ý trên tham số báo cáo.

Nhập số tiền vào cột Số cuối năm, Số đầu năm.

Nhập Thuyết minh. Nhấn Cất.

Nhap bang tay BCTC_02

Lưu ý:

Để phục vụ tổng hợp thuyết minh báo cáo tài chính tại đơn vị cấp trên, thì đơn vị cấp dưới phải lập báo cáo B01/BSTT: Báo cáo bổ sung thông tin, trong đó chỉ tiêu Các khoản phải thu khác phải chi tiết đến từng chỉ tiêu gửi lên cho đơn vị cấp trên.

Nhap bang tay BCTC_03