Quy trình tổng hợp báo cáo tài chính

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng >

Quy trình tổng hợp báo cáo tài chính

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I. Nhận báo cáo tài chính từ cấp dưới

II. Kiểm tra báo cáo tài chính của cấp dưới

III. Tổng hợp dữ liệu báo cáo tài chính

IV. Kiểm tra báo cáo tài chính tổng hợp

V. Xuất khẩu báo cáo tài chính tổng hợp