R1

Navigation:  8. Lịch sử phát triển >

R1

Previous pageReturn to chapter overview

Phần mềm MISA Mimosa.NET X1 2019 cập nhật các thông tư, quyết định mới nhất áp dụng cho các đơn vị Hành chính Sự nghiệp. Bao gồm:

Thông tư 107/2017/TT – BTC hướng dẫn chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp.

Thông tư 137/2017/TT – BTC của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm.

Thông tư 324/2016/TT – BTC ban hành hệ thống MLNS nhà nước.

Chi tiết các điểm mới:

1. Cập nhật danh mục Hệ thống tài khoản theo Thông tư 107/2017/TT – BTC

2. Cập nhật Mục lục ngân sách mới theo thông tư 324/2016/TT-BTC

3. Bổ sung thêm Danh mục Phí, lệ phí trên chương trình

4. Cập nhật hệ thống báo cáo, chia làm 3 nhóm báo cáo

R1.2_anh01

5. Cho phép nhận, in và tổng hợp dữ liệu các báo cáo quyết toán theo thông tư 107/2017/TT-BTC

Báo cáo quyết toán theo thông tư 107/2017/TT-BTC

oB01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động

oB03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán

oPhụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại

Các phụ biểu sinh ra sau khi nhận báo cáo cấp dưới: 

oMẫu biểu 1a: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) thu phí, lệ phí

oMẫu biểu 1c: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán chi ngân sách - Phần I

oMẫu biểu 1c: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán chi ngân sách - Phần II

Xem hướng dẫn các bước Nhận báo cáo từ phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 tại đây

6. Nhận bổ sung 02 Báo cáo tài chính và sinh phụ biểu kèm theo

1.B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động

2. B05/BCTC: Báo cáo tài chính (Mẫu đơn giản) 

Các phụ biểu sinh ra:

oMẫu biểu 1b: Đối chiếu số liệu kết quả hoạt động (áp dụng cho đơn vị BCTC đầy đủ)

oMẫu biểu 1b: Đối chiếu số liệu kết quả hoạt động (áp dụng cho đơn vị BCTC đơn giản)

7. Đáp ứng nhập bằng tay các báo cáo quyết toán theo thông tư 107/2017/TT-BTC

 Các báo cáo không cần phải thiết lập chỉ tiêu:

1. B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán

2. Mẫu biểu 1a: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) thu phí, lệ phí.

3. Mẫu biểu 1b: Đối chiếu số liệu kết quả hoạt động (áp dụng cho đơn vị BCTC đầy đủ) và Mẫu biểu 1b: Đối chiếu số liệu kết quả hoạt động (áp dụng cho đơn vị BCTC đơn giản)

 Các báo cáo cần phải thiết lập chỉ tiêu:

1.B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động

2. Phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn kinh phí được khấu trừ để lại phần I và Phần II

3. Mẫu biểu 1c: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán chi ngân sách - Phần I và Phần II

Xem hướng dẫn các bước nhập bằng tay tại đây

8. Đáp ứng tính năng Xuất khẩu Phụ lục 4 (TT số 137/2017/TT-BTC)

Trên phiên bản R1, phần mềm đáp ứng tính năng Xuất khẩu Phụ lục 4 (TT số 137/2017/TT-BTC) cho phép người dùng xuất khẩu được báo cáo thu, chi NSNN chi tiết theo MLNS theo hướng dẫn tại PL 04 (TT số 137)

Các bước hướng dẫn chi tiết xem tại đây

9. Tích hợp với phần mềm MISA Cloud Center

Trên phiên bản R1, phần mềm hỗ trợ đơn vị tải và tra cứu giấy phép sử dụng của đơn vị qua việc kết nối với phần mềm MISA Cloud Center.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

10. Cập nhật chính sách GPSD

Cải tiến cơ chế GPSD cho phép người dùng đang có GPSD MISA Mimosa.NET X1 2017 còn hạn bảo hành có thể sử dụng tiếp phần mềm MISA Mimosa.NET X1 2019.

 R1.2_anh8

Xem thêm về Cơ chế GPSD