R11

Navigation:  8. Lịch sử phát triển >

R11

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các tính năng phát triển trong phiên bản MISA Mimosa.NET X1 R11 (Phát hành ngày 11/09/2019)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Kế toán muốn nhanh chóng tổng hợp được số liệu chỉ tiêu 54 - Phân phối khác trên báo cáo B02/BCTCTH để giảm thời gian tổng hợp báo cáo của đơn vị cấp dưới theo quy định

2. Kế toán muốn xem được báo cáo tài chính lập theo mẫu TT 99/2018/TT-BTC của các đơn vị kế toán trung gian để kiểm tra, đối chiếu được số liệu trước khi tổng hợp báo cáo theo quy định

3. Khi nhập tay báo cáo F01-01/BCQT, kế toán muốn nhanh chóng thiết lập chỉ tiêu báo cáo theo thực tế phát sinh để giảm thời gian thao tác trên phần mềm

4. Sau khi tổng hợp báo cáo B04/BCTC, kế toán muốn nhanh chóng thuyết minh được các Thông tin khái quát của đơn vị tổng hợp để giảm thời gian thao tác trên phần mềm

5. Trường hợp có phát sinh các khoản thu phải nộp NSNN theo chế độ quy định, kế toán muốn nhanh chóng lên được số liệu "Các khoản phải nộp NSNN khác" trên báo cáo Mẫu biểu 1b

6. Kiểm tra tính phù hợp của các báo cáo tài chính do đơn vị cấp dưới nộp lên và kiểm tra tính phù hợp của báo cáo tổng hợp trước khi nộp KBNN