Kế toán muốn nhanh chóng tổng hợp được số liệu chỉ tiêu 54 - Phân phối khác trên báo cáo B02/BCTCTH để giảm thời gian tổng hợp báo cáo của đơn vị cấp dưới theo quy định

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R11 >

Kế toán muốn nhanh chóng tổng hợp được số liệu chỉ tiêu 54 - Phân phối khác trên báo cáo B02/BCTCTH để giảm thời gian tổng hợp báo cáo của đơn vị cấp dưới theo quy định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Kế toán tổng hợp được số liệu chỉ tiêu 54 - Phân phối khác trên báo cáo B02/BCTCTH để giảm thời gian tổng hợp báo cáo của đơn vị cấp dưới theo quy định.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R11, do đơn vị cấp dưới gửi báo cáo B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính lên cấp trên thì không có chỉ tiêu Phân phối khác nên trên B02/BCTC-TH cũng đang để trống chỉ tiêu này. Tuy nhiên đây là 1 chỉ tiêu bắt buộc phải trình bày trên báo cáo nên kế toán đơn vị cấp trên vẫn phải tổng hợp số liệu. Hiện kế toán đang phải tổng hợp chỉ tiêu này ở ngoài excel, xong điền thủ công số liệu vào báo cáo tổng hợp tương ứng.

Kể từ phiên bản R11, sau khi nhận báo cáo B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính của các đơn vị cấp dưới, đơn vị cấp trên tổng hợp được số liệu chỉ tiêu 54 - Phân phối khác trên báo cáo B02/BCTC-TH.

Cụ thể như sau:

oBước 1: Đơn vị cấp trên nhận báo cáo B04-BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính, có chỉ tiêu Phân phối khác từ đơn vị cấp dưới.

oBước 2: Đơn vị cấp trên tổng hợp báo cáo tài chính

oBước 3: Đơn vị cấp trên in báo cáo B02/BCTC-TH: Báo cáo kết quả hoạt động tổng hợp => phần mềm lấy lên chỉ tiêu 54 - Phân phối khác trên báo cáo.

R11.1_PP khac_01