Kế toán muốn xem được báo cáo tài chính lập theo mẫu TT 99/2018/TT-BTC của các đơn vị kế toán trung gian để kiểm tra, đối chiếu được số liệu trước khi tổng hợp báo cáo theo quy định

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R11 >

Kế toán muốn xem được báo cáo tài chính lập theo mẫu TT 99/2018/TT-BTC của các đơn vị kế toán trung gian để kiểm tra, đối chiếu được số liệu trước khi tổng hợp báo cáo theo quy định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Kế toán có thể xem được báo cáo tài chính lập theo mẫu TT 99/2018/TT-BTC của các đơn vị kế toán trung gian để kiểm tra, đối chiếu được số liệu trước khi tổng hợp báo cáo theo quy định.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R11, phần mềm mới chỉ xem được báo cáo tài chính của các đơn vị cấp dưới trường hợp gửi báo cáo theo mẫu TT 107/2017/TT-BTC, còn chưa hỗ trợ xem báo cáo tài chính gửi theo mẫu TT 99/2018/TT-BTC. Phần mềm cũng chưa hỗ trợ nhận báo cáo thông tư 99 bằng tay, nên đơn vị cấp trên chưa thể xem và kiểm tra được báo cáo theo yêu cầu.

Kể từ phiên bản R11, đơn vị cấp trên có thể xem được các báo cáo tài chính của đơn vị kế toán trung gian theo TT 99/2018/TT-BTC để kiểm tra đối chiếu số liệu trước khi tổng hợp báo cáo.

Cụ thể như sau:

oVào menu Báo cáo\Báo cáo tài chính tổng hợp theo thông tư số 99/2018/TT-BTC.

oTích chọn đơn vị cần xem báo cáo.

oChọn bộ báo cáo theo TT 99/2018/TT-BTC để in.

oNhấn Đồng ý trên tham số báo cáo.

R11.2_inBC TT99_01

o Phần mềm in báo cáo để kế toán đối chiếu, kiểm tra.

R11.2_inBC TT99_02