Khi nhập tay báo cáo F01-01/BCQT, kế toán muốn nhanh chóng thiết lập chỉ tiêu báo cáo theo thực tế phát sinh để giảm thời gian thao tác trên phần mềm

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R11 >

Khi nhập tay báo cáo F01-01/BCQT, kế toán muốn nhanh chóng thiết lập chỉ tiêu báo cáo theo thực tế phát sinh để giảm thời gian thao tác trên phần mềm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán nhập tay báo cáo F01-01/BCQT, kế toán muốn nhanh chóng thiết lập chỉ tiêu báo cáo theo thực tế phát sinh để giảm thời gian thao tác trên phần mềm.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R11, kế toán đang mất rất nhiều thời gian để nhập tay báo cáo F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại trên phần mềm X1, khi thiết lập chỉ tiêu báo cáo F01-01/BCQT của đơn vị trực thuộc, kế toán đang phải tích chọn từng mục - tiểu mục phát sinh của các khoản tương ứng, không có cách nào chọn tất cả các mục - tiểu mục của các khoản phát sinh để giảm thời gian nhập liệu trên phần mềm.

Kể từ phiên bản R11, phần mềm cải tiến chức năng Thiết lập chỉ tiêu cho các báo cáo được phép nhập bằng tay trên phần mềm:

oPhụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại.

oB01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động

oPhụ biểu F01-02/BCQT: Báo cáo chi tiết kinh phí chương trình, dự án (Phần I, Phần II).

oS05-H: Bảng cân đối phát sinh

Cụ thể như sau:

oVào Bàn làm việc\Nhận báo cáo cấp dưới\Nhập bằng tay.

oChọn báo cáo cần nhập chỉ tiêu.

oTrên màn hình Thiết lập chỉ tiêu, thực hiện như hướng dẫn ở hình dưới.

R11.3_nhaptayf01_01

o Nhấn Đồng ý. Phần mềm chỉ lấy lên các chỉ tiêu được tích chọn khi lọc nhanh kết quả để anh/chị nhập số tiền vào các nguồn tương ứng.

R11.3_nhaptayf01_02