Trường hợp có phát sinh các khoản thu phải nộp NSNN theo chế độ quy định, kế toán muốn nhanh chóng lên được số liệu "Các khoản phải nộp NSNN khác" trên báo cáo Mẫu biểu 1b

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R11 >

Trường hợp có phát sinh các khoản thu phải nộp NSNN theo chế độ quy định, kế toán muốn nhanh chóng lên được số liệu "Các khoản phải nộp NSNN khác" trên báo cáo Mẫu biểu 1b

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Trường hợp có phát sinh các khoản thu phải nộp NSNN theo chế độ quy định, kế toán có thể nhanh chóng xem được số liệu chỉ tiêu "Các khoản phải nộp NSNN khác" trên báo cáo Mẫu biểu 1b để giảm thời gian thao tác trên phần mềm.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R11, theo quy định của TT 137/2017/TT-BTC, nếu đơn vị có phát sinh các khoản thu phải nộp NSNN theo chế độ thì cần phải bổ sung thêm chỉ tiêu "Các khoản phải nộp NSNN khác" trên mẫu biểu 1b. Hiện tại, trên báo cáo B04/BCTC của đơn vị cấp dưới gửi lên không có chỉ tiêu này nên kế toán đơn vị cấp trên phải nhập tay số liệu phát sinh trên báo cáo Mẫu biểu 1b. Việc này mất khá nhiều thời gian và có thể xảy ra nhầm lẫn, sai sót.

Kể từ phiên bản R11, phần mềm bổ sung chỉ tiêu "Các khoản phải nộp NSNN khác" tại Mẫu biểu 1b khi nhận báo cáo B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính từ phần mềm Mimosa.NET của đơn vị cấp dưới.

Cụ thể như sau:

oSau khi nhận báo cáo B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính từ đơn vị cấp dưới:

Đơn vị vào menu Báo cáo\Thông báo xét duyệt quyết toán năm theo thông tư số 137/2017/TT-BTC,

Tích chọn đơn vị cần in báo cáo.

Chọn Mẫu biểu 1b: Đối chiếu số liệu kết quả hoạt động (áp dụng cho đơn vị BCTC đầy đủ).

oNhấn Đồng ý trên tham số báo cáo.

R11.5_nopNSNN_01

oPhần mềm lấy lên chỉ tiêu số 41. Các khoản phải nộp NSNN khác trên Mẫu biểu 01.

R11.5_nopNSNN_02