Kiểm tra tính phù hợp của các báo cáo tài chính do đơn vị cấp dưới nộp lên và kiểm tra tính phù hợp của báo cáo tổng hợp trước khi nộp KBNN

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R11 >

Kiểm tra tính phù hợp của các báo cáo tài chính do đơn vị cấp dưới nộp lên và kiểm tra tính phù hợp của báo cáo tổng hợp trước khi nộp KBNN

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Mục đích

Giúp kế toán kiểm tra đơn vị cấp dưới trước khi tổng hợp và kiểm tra toàn bộ báo cáo tổng hợp toàn ngành trước khi gửi Kho bạc NN.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R11, phần mềm bổ sung thêm chức năng Kiểm tra số liệu báo cáo tài chính của đơn vị cấp dưới gửi lên, kiểm tra số liệu bộ báo cáo tài chính tổng hợp trước khi gửi KBNN.

Cụ thể như sau:

hmtoggle_plus1Đơn vị cấp trên kiểm tra từng bộ báo cáo của đơn vị cấp dưới gửi lên, xem tính phù hợp giữa các chỉ tiêu

1. Chọn Danh sách báo cáo đã nhận, nhấn Kiểm tra báo cáo tài chính.

R11.6_kiemtraBCTC_01

2. Lần lượt kiểm tra bộ báo cáo của các đơn vị cấp dưới bằng cách chọn Chương, Đơn vị. Nhấn Đồng ý.

R11.6_kiemtraBCTC_02

3. Chương trình sẽ hiển thị danh sách Chỉ tiêu báo cáo không phù hợp. Đơn vị cấp trên báo lại cho đơn vị cấp dưới để cập nhật lại báo cáo cho đến khi các chỉ tiêu khớp với nhau hoàn toàn.

R11.6_kiemtraBCTC_03

hmtoggle_plus1Đơn vị cấp trên kiểm tra báo cáo tài chính tổng hợp theo TT 99

Sau khi tổng hợp báo cáo tài chính đơn vị cấp trên kiểm tra báo cáo tài chính tổng hợp xem các chỉ tiêu đã hợp lệ hay chưa.

1. Tại màn hình Bàn làm việc, nhấn Kiểm tra báo cáo tài chính.

R11.6_kiemtraBCTC_04

2. Kiểm tra lần lượt các Chương (nếu đơn vị sử dụng nhiều chương). Nhấn Đồng ý.

R11.6_kiemtraBCTC_05

3. Phần mềm hiển thị kết quả kiểm tra báo cáo. Nếu vẫn có chỉ tiêu không hợp lệ thì đơn vị kiểm tra lại danh sách báo cáo tài chính tổng hợp.

R11.6_kiemtraBCTC_06

hmtoggle_plus1Đơn vị cấp trên kiểm tra báo cáo tài chính tổng hợp trước khi gửi cho Kho bạc NN

Trước khi xuất khẩu báo cáo tài chính gửi KBNN, đơn vị có thể kiểm tra 1 lần nữa để đảm bảo tính phù hợp giữa các chỉ tiêu, bằng cách:

1. Tại màn hình Bàn làm việc, nhấn Nộp báo cáo cho kho bạc\Xuất khẩu báo cáo gửi KBNN...

R11.6_kiemtraBCTC_07

2. Nhập các thông tin: Năm báo cáo, Ngày lập báo cáo, Ngày ký, Người lập, Người ký, Người kiểm soát. Nhấn Đồng ý.

R11.6_kiemtraBCTC_08

3. Nhấn Kiểm tra số liệu để kiểm tra các chỉ tiêu đã khớp với nhau hay chưa.

R11.6_kiemtraBCTC_09

4. Phần mềm hiển thị kết quả kiểm tra báo cáo. Nếu vẫn có chỉ tiêu không hợp lệ thì đơn vị kiểm tra lại danh sách báo cáo tài chính tổng hợp.

R11.6_kiemtraBCTC_06

5. Sau khi KBNN trả kết quả cho đơn vị, đơn vị có thể biết được kết quả các chỉ tiêu không hợp lệ bị KBNN trả về tại cột Mã số KBNN.