R12

Navigation:  8. Lịch sử phát triển >

R12

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các tính năng phát triển trong phiên bản MISA Mimosa.NET X1 R12 (Phát hành ngày 08/11/2019)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Kế toán muốn nhanh chóng lập được báo cáo Mẫu biểu số 02 (Mẫu của TT 137/2017/TT-BTC) để nộp cho đơn vị cấp trên theo quy định

2. Kiểm tra báo cáo của đơn vị cấp dưới trước khi tổng hợp