Kế toán muốn nhanh chóng lập được báo cáo Mẫu biểu số 02 (Mẫu của TT 137/2017/TT-BTC) để nộp cho đơn vị cấp trên theo quy định

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R12 >

Kế toán muốn nhanh chóng lập được báo cáo Mẫu biểu số 02 (Mẫu của TT 137/2017/TT-BTC) để nộp cho đơn vị cấp trên theo quy định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán nhanh chóng lập được báo cáo Mẫu biểu số 02: Tổng hợp số thu dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công (mẫu của TT 137/2017/TT-BTC) để nộp cho đơn vị cấp trên theo quy định.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R12, phần mềm chưa đáp ứng việc nhận, tổng hợp Mẫu biểu số 02: Tổng hợp số thu dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công (mẫu của TT 137/2017/TT-BTC) để nộp cho đơn vị cấp trên theo quy định.

Kể từ phiên bản R12, đơn vị có thể nhận Mẫu biểu số 02 từ đơn vị cấp dưới, tổng hợp mẫu biểu 02 để gửi lên đơn vị cấp trên.

Cụ thể như sau:

Bước 1: Nhận Mẫu biểu 02 từ cấp dưới

Chọn Nhận báo cáo cấp dưới.

R12.1_mau bieu 02_01

Bước 2: In Mẫu biểu 02

Vào menu Báo cáo\Thông báo xét duyệt quyết toán năm theo thông tư số 137/2017/TT-BTC\Tổng hợp số thu dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công.

Chọn năm in báo cáo.

R12.1_mau bieu 02_02

Nhấn Đồng ý.

R12.1_mau bieu 02_03

Bước 3: Tổng hợp Mẫu biểu 02

Chọn Tổng hợp dữ liệu\Tổng hợp dữ liệu báo cáo tài chính.

Nhấn Tổng hợp.

R12.1_mau bieu 02_04

Bước 4: Xuất khẩu Mẫu biểu 02 gửi lên cấp trên

Chọn Nộp báo cáo cho cấp trên\Xuất khẩu báo cáo nộp lên cấp trên.

Nhấn Tiếp tục.

R12.1_mau bieu 02_05

Nhấn Tiếp tục.

R12.1_mau bieu 02_06

Tích chọn Gửi báo cáo qua email, nhập các thông tin Email đơn vị gửi, Email đơn vị nhận.

Nhấn Cất&Gửi để gửi lên cấp trên.

R12.1_mau bieu 02_07