Kiểm tra báo cáo của đơn vị cấp dưới trước khi tổng hợp

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R12 >

Kiểm tra báo cáo của đơn vị cấp dưới trước khi tổng hợp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán đơn vị cấp trên kiểm tra đối chiếu tính phù hợp của báo cáo B01/BSTT: Báo cáo bổ sung thông tin tài chính.

2. Chi tiết thay đổi

Sau khi nhận báo cáo tài chính từ đơn vị cấp dưới, đơn vị có thể kiểm tra, đối chiếu tình phù hợp các giao dịch nội bộ căn cứ vào báo cáo Thuyết minh bổ sung thông tin tài chính bằng cách nhấn Kiểm tra giao dịch nội bộ.

Chọn Kỳ, Năm, Chương, Đơn vị cần kiểm tra. Nhấn Đồng ý.

R12.2_doi chieu b01bstt_01

Trường hợp thiếu mã QHNS: Nếu đối tượng có quan hệ giao dịch nội bộ đúng với cấp tổng hợp báo cáo của đơn vị chủ quản và không có mã QHNS thì cảnh báo "Các đơn vị sau chưa khai báo Mã quan hệ ngân sách nên không thể thực hiện kiểm tra đối chiếu".

R12.2_doi chieu b01bstt_02

Trường hợp đơn vị đang kiểm tra chưa nộp Báo cáo thuyết minh bổ sung thông tin, cảnh báo: "Không thể đối chiếu giao dịch nội bộ do đơn vị ... chưa nộp Thuyết minh báo cáo bổ sung thông tin tài chính".

R12.2_doi chieu b01bstt_03