R13

Navigation:  8. Lịch sử phát triển >

R13

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các tính năng phát triển trong phiên bản MISA Mimosa.NET X1 R13 (Phát hành ngày 21/01/2020)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Kế toán muốn ghi nhận nhanh danh mục nguồn kinh phí vào Mimosa X1 để quản lý

2. Kế toán muốn lập báo cáo B01/BCQT và phụ biểu F01-01 theo mẫu đặc thù của Sở tài chính Long An