R14

Navigation:  8. Lịch sử phát triển >

R14

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tính năng phát triển trong phiên bản MISA Mimosa.NET X1 R14 (Phát hành ngày 25/02/2020)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Kế toán muốn tổng hợp được số đầu năm của các báo cáo tài chính để báo cáo đầy đủ số liệu

2. Cập nhật tính năng kiểm tra báo cáo tài chính để kiểm tra chính xác hơn