R15

Navigation:  8. Lịch sử phát triển >

R15

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tính năng phát triển trong phiên bản MISA Mimosa.NET X1 R15

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Bổ sung ràng buộc tại báo cáo lưu chuyển tiền tệ và bổ sung thông tin theo TT 107 và TT 99

2. Kế toán muốn thay đổi thông tin số dư tiền đầu năm (năm nay) trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp