Đáp ứng mẫu biểu đặc thù Kiểm toán nhà nước

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R16 >

Đáp ứng mẫu biểu đặc thù Kiểm toán nhà nước

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán đơn vị nhận báo cáo, tổng hợp báo cáo quyết toán của đơn vị cấp dưới đặc thù Kiểm toán nhà nước.

Phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại.

B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động

Mẫu biểu 1c: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán chi ngân sách - Phần I (đặc thù Kiểm toán nhà nước)

Mẫu biểu 1c: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán chi ngân sách - Phần II (đặc thù Kiểm toán nhà nước)

2. Chi tiết thay đổi

Bước 1: Đơn vị cấp trên thêm đặc thù Kiểm toán nhà nước

1. Khi tạo dữ liệu kế toán mới, tại bước 3. Khai báo thông tin đơn vị, chọn Đặc thù là Kiểm toán nhà nước.

2. Nhấn Tiếp tục để tiếp tục các bước tạo dữ liệu kế toán mới.

2-ktnn-00

Khai báo danh mục nguồn đặc thù KTNN:

1. Để nhận báo cáo, in báo cáo, tổng hợp báo cáo cấp dưới thì danh mục MLNS của đơn vị cấp trên và cấp dưới cần phải giống nhau.

2. Trên MISA Mimosa 2020, xuất khẩu danh mục Nguồn.

3. Trên MISA Mimosa X1 2019:

Chọn menu Danh mục\Mục lục ngân sách\Nguồn.

Nhấn Nhập khẩu để nhập khẩu file danh mục Nguồn đã xuất khẩu từ MISA Mimosa 2020.

2-ktnn-01

Bước 3: Nhận báo cáo cấp dưới

Sau khi đơn vị cấp dưới xuất khẩu báo cáo B01/BCQT và F01-01/BCQT đặc thù KTNN tại MISA Mimosa 2020 phiên bản R8 thì đơn vị cấp trên nhận báo cáo cấp dưới như sau:

1. Chọn Nhận báo cáo cấp dưới.

2. Chọn đến file báo cáo của đơn vị cấp dưới.

3. Nhấn Nhận để nhận báo cáo cấp dưới.

2-ktnn-02

4. Để in được các báo cáo quyết toán của đơn vị cấp dưới thì

Vào menu Báo cáo\Báo cáo quyết toán theo thông tư số 107/2017/TT-BTC.

Chọn báo cáo B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động hoặc Phụ biểu F01-01/BCQT.

Chọn Mẫu báo cáo là Mẫu đặc thù Kiểm toán nhà nước.

Khai báo thêm tham số báo cáo khác, nhấn Đồng ý.

2-ktnn-03

Chương trình in báo cáo như sau:

2-ktnn-04

Tổng hợp báo cáo quyết toán

1. Chọn Tổng hợp dữ liệu báo cáo quyết toán.

2. Nhấn Tổng hợp.

2-ktnn-05

3. Chương trình tự động tổng hợp báo cáo quyết toán đặc thù KTNN và sinh ra Mẫu biểu 1c: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán chi ngân sách - Phần I (đặc thù Kiểm toán nhà nước) và Mẫu biểu 1c: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán chi ngân sách - Phần II (đặc thù Kiểm toán nhà nước).

2-ktnn-06

 

In các BCQT tổng hợp:

- B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động hoặc Phụ biểu F01-01/BCQT.

Vào menu Báo cáo\Báo cáo quyết toán theo thông tư số 107/2017/TT-BTC.

Chọn báo cáo B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động hoặc Phụ biểu F01-01/BCQT.

Chọn Mẫu báo cáo là Mẫu đặc thù Kiểm toán nhà nước.

Khai báo thêm tham số báo cáo khác, nhấn Đồng ý.

2-ktnn-07

Chương trình in báo cáo như sau:

2-ktnn-08

 

- Mẫu biểu 1c: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán chi ngân sách - Phần I (đặc thù Kiểm toán nhà nước)

- Mẫu biểu 1c: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán chi ngân sách - Phần II (đặc thù Kiểm toán nhà nước)

 

Vào menu Báo cáo\Thông báo xét duyệt quyết toán năm theo thông tư số 137/2017/TT-BTC.

Chọn báo cáo Mẫu biểu 1c: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán chi ngân sách - Phần I (đặc thù Kiểm toán nhà nước) hoặc Mẫu biểu 1c: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán chi ngân sách - Phần II (đặc thù Kiểm toán nhà nước).

Chọn Mẫu báo cáo là Mẫu đặc thù Kiểm toán nhà nước.

Khai báo thêm tham số báo cáo khác, nhấn Đồng ý.

2-ktnn-09

Chương trình in báo cáo như sau:

2-ktnn-10