R2

Navigation:  8. Lịch sử phát triển >

R2

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

*Tính năng mới:

1. Nhập bằng tay các báo cáo quyết toán, phụ biểu: Phụ biểu F01-02/BCQT (Phần I); Phụ biểu F01-02/BCQT (Phần II); Mẫu biểu 1C phần I chi tiết theo CTMT, DA; Mẫu biểu 1C phần II chi tiết theo CTMT, DA; Mẫu biểu 1b áp dụng cho đơn vị báo cáo tài chính đơn giản

2. Bổ sung Mẫu biểu số 03: Báo cáo thuyết minh quyết toán năm

3. Nhận tổng hợp báo cáo S05-H: Bảng cân đối số phát sinh

4. Tạo báo cáo năm từ báo cáo quý

5. Tạo mới dữ liệu đặc thù Tổng cục thống kê

6. Cho phép nhận, tổng hợp các báo cáo theo đặc thù Tổng cục thống kê

Chi tiết thay đổi:

1. Nhập bằng tay các báo cáo quyết toán, phụ biểu: Phụ biểu F01-02/BCQT (Phần I); Phụ biểu F01-02/BCQT (Phần II); Mẫu biểu 1C phần I chi tiết theo CTMT, DA; Mẫu biểu 1C phần II chi tiết theo CTMT, DA; Mẫu biểu 1b áp dụng cho đơn vị báo cáo tài chính đơn giản.

Trên phiên bản R2, phần mềm cho phép kế toán nhập thủ công các báo cáo quyết toán, phụ biểu nhận được từ các đơn vị cấp dưới vào phần mềm tổng hợp báo cáo:

Phụ biểu F01-02/BCQT: Báo cáo chi kinh phí chương trình, dự án - Phần I

Phụ biểu F01-02/BCQT: Báo cáo chi kinh phí chương trình, dự án - Phần II

Mẫu biểu 1c: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán chi ngân sách - Phần I (chi tiết CTMT, DA)

Mẫu biểu 1c: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán chi ngân sách - Phần II (chi tiết CTMT, DA)

Mẫu biểu 1b: Đối chiếu số liệu kết quả hoạt động (áp dụng cho đơn vị BCTC đơn giản)

Chi tiết thay đổi:

Khi đơn vị cấp trên nhận các báo cáo của đơn vị cấp dưới, có thể nhập bằng tay cho các báo cáo nhận được tại các màn hình:

Bàn làm việc\Nhập bằng tay...

Tác nghiệp\Nhận báo cáo cấp dưới\Nhập bằng tay...

Danh sách báo cáo đã nhận\Nhập bằng tay...

Chi tiết các bước nhập bằng tay xem tại đây.

2. Bổ sung Mẫu biểu số 03: Báo cáo thuyết minh quyết toán năm so với dự toán

Trên phiên bản R2, phần mềm cho phép người dùng in được Mẫu biểu 03: Báo cáo thuyết minh quyết toán năm so với dự toán theo quy định của Thông tư 137/2017/TT-BTC để phục vụ việc xét duyệt/thẩm định của đơn vị dự toán cấp trên.

Chi tiết thay đổi:

Trên màn hình Danh sách báo cáo, kế toán của đơn vị cấp trên có thể chọn in Mẫu biểu số 03: Báo cáo thuyết minh quyết toán năm so với dự toán, hiển thị màn hình Tham số báo cáo

R2.2.1

Chọn các giá trị trên form Tham số báo cáo và nhập thuyết minh, đánh giá

Nhấn Đồng ý, hiển thị báo cáo Mẫu biểu số 03: Báo cáo thuyết minh quyết toán năm so với dự toán

R2.2.2

3. Nhận tổng hợp báo cáo S05-H: Bảng cân đối số phát sinh

Trên phiên bản R2, phần mềm cho phép đơn vị cấp trên nhận từ phần mềm MISA Mimosa.NET 2019: nhập bằng tay, in, tổng hợp báo cáo để gửi lên đơn vị cấp trên.

Chi tiết thay đổi:

Đơn vị cấp trên nhận báo cáo S05-H: Bảng cân đối số phát sinh từ phần mềm MISA Mimosa.NET 2019, xem chi tiết tại đây.
R2.3.1

Trường hợp nhập bằng tay cho báo cáo S05-H: Bảng cân đối số phát sinh, xem chi tiết tại đây.

R2.3.2

Đơn vị cấp trên vào Báo cáo, chọn in S05-H: Bảng cân đối số phát sinh, hiển thị màn hình Tham số báo cáo

Tại form Tham số báo cáo, khai báo thông tin Mẫu báo cáo, Kỳ, Năm...

Nhấn Đồng ý.

R2.3.3

Hiển thị báo cáo S05-H: Bảng cân đối số phát sinh

R2.3.4

Đơn vị cấp trên thực hiện tổng hợp báo cáo để gửi lên đơn vị cấp trên, chi tiết xem tại đây.

Đơn vị cấp trên gửi báo cáo S05-H: Bảng cân đối số phát sinh đã tổng hợp lên đơn vị chủ quản, chi tiết xem tại đây.

R2.3.5

4. Tạo báo cáo năm từ báo cáo quý

Trên phiên bản R2, phần mềm cho phép kế toán tạo báo cáo năm, 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm từ các báo cáo quý của các đơn vị cấp dưới gửi lên.

Chi tiết thay đổi:

Kế toán vào Tác nghiệp\Tạo báo cáo năm từ báo cáo quý...

Tại màn hình Chọn kỳ tạo báo cáo, chọn Kỳ tạo báo cáo

Nhấn Tiếp tục

R2.4.1

Tại màn hình Chọn đơn vị cần tạo báo cáo, thực hiện chọn Đơn vị dự toán, Nhóm đơn vị và tích chọn đơn vị cần tạo báo cáo

Nhấn Tiếp tục

R2.4.2

Chuyển tiếp sang màn hình Kiểm tra trước khi tạo báo cáo, tích chọn các báo cáo cần tạo

Nhấn Tạo báo cáo

R2.4.3

5. Tạo mới dữ liệu đặc thù Tổng cục thống kê

Trên phiên bản R2, phần mềm cho phép tạo dữ liệu kế toán mới theo đặc thù Tổng cục thống kê để xử lý các yêu cầu đặc thù dữ liệu.

Chi tiết thay đổi:

Anh/chị vào menu Tệp\Tạo dữ liệu kế toán mới.

Tại bước 3. Khai báo thông tin đơn vị , lựa chọn Đặc thùTổng cục thống kê.

R2.5.1

Sau khi tạo dữ liệu kế toán mới, danh mục Hệ thống tài khoản được cập nhật theo đặc thù Tổng cục thống kê: có bổ sung các tài khoản 00813, 00823

R2.5.2

6. Cho phép nhận, tổng hợp các báo cáo theo đặc thù Tổng cục thống kê

Trên phiên bản R2, phần mềm cho phép đơn vị cấp trên nhận các báo cáo đặc thù Tổng cục thống kê từ phần mềm MISA Mimosa.NET 2019, nhập bằng tay, in, tổng hợp báo cáo để gửi lên đơn vị cấp trên.

Chi tiết thay đổi:

6.1. Nhận báo cáo theo đặc thù Tổng cục thống kê bằng file .xml

Điều kiện: Dữ liệu trên phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 là dữ liệu đặc thù Tổng cục thống kê, dữ liệu trên phần mềm MISA Mimosa.NET X1 2019 là dữ liệu đặc thù Tổng cục thống kê.

Phần mềm cho phép đơn vị cấp trên nhận các báo cáo đặc thù Tổng cục thống kê: B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động; B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán; F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại.

Chi tiết quá trình nhận báo cáo bằng file .xml xem tại đây.

6.2. Nhận báo cáo theo đặc thù Tổng cục thống kê bằng tay

Trên phiên bản R2, phần mềm cho phép nhập bằng tay các báo cáo đặc thù Tổng cục thống kê B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động; B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán; F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại.

Các báo cáo đặc thù Tổng cục Thống kê được bổ sung các chỉ tiêu Kinh phí Tổng điều tra trên giao diện nhập bằng tay

Báo cáo B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động: Bổ sung các dòng chỉ tiêu Kinh phí tổng điều tra

R2.6.2.1

Báo cáo B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán: Bổ sung các dòng chỉ tiêu Kinh phí tổng điều tra

R2.6.2.2

Báo cáo F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại: Bổ sung Kinh phí tổng điều tra trong combo Loại kinh phí trên giao diện Thiết lập chỉ tiêu.

R2.6.2.3

Chi tiết nhập báo cáo bằng tay xem tại đây.

6.3. In báo cáo theo đặc thù Tổng cục thống kê

Đối với các báo cáo theo đặc thù Tổng cục thống kê, khi chọn in báo cáo, trên màn hình Tham số báo cáo cho phép người dùng chọn in theo Mẫu đặc thù Tổng cục thống kê

Thực hiện chọn tham số báo cáo, nhấn Đồng ý.

R2.6.3.1

Hiển thị Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động.

R2.6.3.2

6.4. Tổng hợp báo cáo theo đặc thù Tổng cục thống kê

Phần mềm cho phép Tổng hợp các báo cáo theo đặc thù Tổng cục thống kê: B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động; B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán; F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại.

Chi tiết xem tại đây.

6.5. Gửi báo cáo theo đặc thù Tổng cục thống kê lên đơn vị cấp trên

Phần mềm cho phép gửi các báo cáo theo đặc thù Tổng cục thống kê lên đơn vị cấp trên: B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động; B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán; F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại.

Chi tiết xem tại đây.