R3

Navigation:  8. Lịch sử phát triển >

R3

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

*Tính năng mới:

1. Kế toán muốn in báo cáo Biểu số 4: Quyết toán thu chi nguồn ngân sách nhà nước và nguồn khác theo thông tư số 61/2017/TT-BTC để công khai và nộp cho đơn vị cấp trên

2. Kế toán muốn in được báo cáo Biểu số 5: Quyết toán thu - chi nguồn ngân sách nhà nước và nguồn khác theo thông tư số 61/2017/TT-BTC để công khai và nộp cho đơn vị cấp trên

3. Kế toán muốn in được mẫu báo cáo F01-01/BCQT (đặc thù Kiểm toán nhà nước) để phục vụ nhu cầu quản lý và quyết toán theo yêu cầu của đơn vị cấp trên

4. Sắp xếp lại thứ tự các báo cáo trên các giao diện màn hình MISA Mimosa.NET X1 2019 để người dùng nhanh chóng tra cứu được báo cáo theo nhu cầu

Chi tiết thay đổi:

1. Kế toán muốn in báo cáo Biểu số 4: Quyết toán thu chi nguồn ngân sách nhà nước và nguồn khác theo thông tư số 61/2017/TT-BTC để công khai và nộp cho đơn vị cấp trên.

Trên phiên bản R3, phần mềm cho phép đơn vị nhận và tổng hợp được báo cáo Biểu số 4: Quyết toán thu chi nguồn NSNN, nguồn khác theo thông tư số 61/2017/TT-BTC để công khai tại đơn vị và nộp cho đơn vị cấp trên.

Chi tiết thay đổi:

Phần mềm cho phép nhận file xml từ cấp dưới, nhập bằng tay Biểu số 4: Quyết toán thu chi nguồn NSNN, nguồn khác theo thông tư số 61/2017/TT-BTC.

R3.93

(Chi tiết hướng dẫn anh/chị xem tại đây).

Phần mềm cho phép tổng hợp dữ liệu Biểu số 4: Quyết toán thu chi nguồn NSNN, nguồn khác.

R3.2_anh 1

Xem hướng dẫn chi tiết cách tổng hợp dữ liệu tại đây.

Để in báo cáo, thực hiện như sau:

oVào Báo cáo\Báo cáo theo thông tư số 61/2017/TT-BTC chọn Biểu số 4: Quyết toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác.

oTích chọn đơn vị cần in báo cáo.

oChọn tham số báo cáo.

R3.2_anh 2

oNhấn Đồng ý.

R3.2_anh 3

Phần mềm cho phép gửi báo cáo Biểu số 4: Quyết toán thu chi nguồn NSNN, nguồn khác lên cấp trên.

R3.2_anh 4

Xem hướng dẫn chi tiết cách gửi báo cáo lên cấp trên tại đây.

2. Kế toán muốn in được báo cáo Biểu số 5: Quyết toán thu - chi nguồn ngân sách nhà nước và nguồn khác theo thông tư số 61/2017/TT-BTC để công khai và nộp cho đơn vị cấp trên.

Trên phiên bản R3, phần mềm cho phép đơn vị in được Biểu số 5: Quyết toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác theo thông tư 61/2017/TT/BTC để công khai tại đơn vị và nộp cho đơn vị cấp trên.

Chi tiết thay đổi:

Để in được báo cáo, anh/chị thực hiện như sau:

Vào Báo cáo\Báo cáo theo thông tư số 61/2017/TT-BTC\Biểu số 5: Quyết toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác.

Tích chọn đơn vị in báo cáo.

Chọn tham số báo cáo.

R3.1_anh 1

Nhấn Đồng ý.

R3.1_anh 2

 

3. Kế toán muốn in được mẫu báo cáo F01-01/BCQT (đặc thù Kiểm toán nhà nước) để phục vụ nhu cầu quản lý và quyết toán theo yêu cầu của đơn vị cấp trên.

Trên phiên bản R3, phần mềm cho phép đơn vị in được Phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại (đặc thù Kiểm toán nhà nước) hiển thị các khoản chi ở các nguồn kinh phí chi tiết nhất sử dụng để đáp ứng nhu cầu quản lý và quyết toán số kinh phí sử dụng của đơn vị cấp trên.

Chi tiết thay đổi:

Để thêm đặc thù Kiểm toán nhà nước, thực hiện như sau: khi tạo mới dữ liệu kế toán, tại bước 3. Khai báo thông tin đơn vị, chọn Đặc thù là Kiểm toán nhà nước.

R3.3_anh 0

 

Xem thêm hướng dẫn tạo mới dữ liệu kế toán tại đây.

Phần mềm cho phép nhận báo cáo cấp dưới và lập báo cáo năm từ báo cáo quý của Phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại

Anh/Chị xem thêm hướng dẫn nhận báo cáo cấp dưới tại đây.

Anh/Chị xem hướng dẫn lập báo cáo năm từ báo cáo quý tại đây.

Phần mềm cho phép tổng hợp dữ liệu Phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại.

R3.3_anh 1

 

Xem hướng dẫn chi tiết cách tổng hợp dữ liệu tại đây.

Để in Phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại, thực hiện như sau:

o Vào Báo cáo\Đặc thù Kiểm toán nhà nước\Phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại.

o Tích chọn các đơn vị cần in báo cáo.

o Khai báo các tham số báo cáo: chọn Mẫu báo cáo là Mẫu đặc thù Kiểm toán nhà nước.

R3.3_anh 2

 

o Nhấn Đồng ý.

R3.3_anh 3

 

Phần mềm cho phép gửi báo cáo lên cấp trên đối với Phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại.

R3.3_anh 4

Xem hướng dẫn chi tiết cách gửi báo cáo lên cấp trên tại đây.

4. Sắp xếp lại thứ tự các báo cáo trên các giao diện màn hình MISA Mimosa.NET X1 để người dùng nhanh chóng tra cứu được báo cáo theo nhu cầu.

Trên phiên bản R3, phần mềm sắp xếp lại Danh sách nhận báo cáo đơn vị cấp dưới, Danh sách các báo cáo, Danh sách báo cáo đã nhận, Danh sách báo cáo tổng hợp để người dùng nhanh chóng tra cứu được báo theo nhu cầu.

Chi tiết thay đổi:

Phần mềm sắp xếp theo thứ tự nhóm báo cáo quyết toán -> nhóm báo cáo tài chính -> nhóm báo cáo Thông báo xét duyệt quyết toán năm-> nhóm báo cáo thông tư 61/2017/TT-BTC-> nhóm báo cáo khác

Đối với Danh sách nhận báo cáo đơn vị cấp dưới, Danh sách báo cáo đã nhận, Danh sách báo cáo tổng hợp sẽ ưu tiên sắp xếp theo Chương, sau đó sẽ sắp xếp theo nhóm báo cáo như trên:

R9.99

Vào Báo cáo, danh sách các nhóm báo cáo được hiển thị như sau:

R3.4_anh 1