R4

Navigation:  8. Lịch sử phát triển >

R4

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Phân loại đơn vị trong mô hình tổng hợp báo cáo tài chính

Đáp ứng quy trình tổng hợp báo cáo tài chính theo TT 99/2018/TT-BTC

Sắp xếp lại nhóm báo cáo trên danh sách Báo cáo