R5

Navigation:  8. Lịch sử phát triển >

R5

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kế toán muốn xuất khẩu được báo cáo tài chính tổng hợp ra định dạng xml để nộp cho KBNN theo yêu cầu