R7

Navigation:  8. Lịch sử phát triển >

R7

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các tính năng phát triển trong phiên bản MISA Mimosa.NET X1 R7 (Phát hành ngày 31/05/2019)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kế toán muốn tổng hợp được số liệu các báo cáo công khai quyết toán theo TT 90/2018/TT-BTC để nộp lên cấp trên theo quy định

Cho phép gửi các báo cáo tổng hợp tài chính theo TT 99/2018/TT-BTC lên cấp trên để tổng hợp