Kế toán muốn tổng hợp được số liệu các báo cáo công khai quyết toán theo TT 90/2018/TT-BTC để nộp lên cấp trên theo quy định

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R7 >

Kế toán muốn tổng hợp được số liệu các báo cáo công khai quyết toán theo TT 90/2018/TT-BTC để nộp lên cấp trên theo quy định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Mục đích

Giúp Kế toán tổng hợp được số liệu các báo cáo công khai quyết toán theo TT 90/2018/TT-BTC, bao gồm Biểu số 3: Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách và Biểu số 4: Quyết toán thu - chi ngân sách để nộp lên cấp trên theo quy định.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R7, phần mềm đã đáp ứng 2 mẫu báo cáo về công khai ngân sách theo Thông tư 61/2017/TT-BTC là Biểu số 4 và Biểu số 5 về Quyết toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác. Theo quy định mới của thông tư 90/2018/TT-BTC ban hành ngày 28/9/2018, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019 thì có sửa đổi bổ sung các báo cáo quy định tại thông tư 61/2017/TT-BTC, trong đó có quy định sửa mẫu biểu số 4 và sử dụng mẫu này để thay thế Mẫu biểu số 4, Mẫu biểu số 5 ban hành theo thông tư 61/2017/TT-BTC.

Kể từ phiên bản R7, phần mềm bổ sung các báo cáo công khai quyết toán theo TT 90/2018/TT-BTC, bao gồm Biểu số 3: Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách và Biểu số 4: Quyết toán thu - chi ngân sách để nộp lên cấp trên theo quy định.

Cụ thể như sau:

hmtoggle_plus1Kế toán nhận dữ liệu Biểu số 3, Biểu số 4 (mẫu theo TT 90/2018/TT-BTC) xuất ra từ phần mềm Mimosa.NET để tổng hợp và công khai số liệu theo quy định

1. Chọn Nhận báo cáo dữ liệu từ cấp dưới trên thanh công cụ.

2. Chọn báo cáo đã được xuất từ phần mềm MISA Mimosa.NET 2019.

3. Phần mềm đã mặc định tích chọn các báo cáo, trong đó có Biểu số 3 và Biểu số 4 theo TT 90/2018/TT-BTC.

R7_1_nhan_bc_cap_duoi_01

4. Nhấn Nhận.

R7_1_nhan_bc_cap_duoi_02

5. Nhấn OK trên thông báo rồi nhấn Kết thúc.

hmtoggle_plus1Kế toán tổng hợp dữ liệu Biểu số 3, Biểu số 4 (mẫu theo TT 90/2018/TT-BTC) của các đơn vị cấp dưới để công khai số liệu theo quy định

Sau khi nhận báo cáo cấp dưới, phần mềm hỗ trợ kế toán tổng hợp dữ liệu của Biểu số 3 và Biểu số 4 theo TT 90/2018/TT-BTC để công khai số liệu theo quy định.

Các bước thực hiện như sau:

1. Chọn Tổng hợp dữ liệu báo cáo quyết toán trên thanh công cụ.

2. Phần mềm đã ngầm định tích chọn các báo cáo để tổng hợp, trong đó có Biểu số 3 và Biểu số 4 theo TT 90/2018/TT-BTC.

R7_1_tong_hop_bc_cap_duoi_01

3. Nhấn Tổng hợp. Phần mềm tổng hợp báo cáo thành công.

R7_1_tong_hop_bc_cap_duoi_02

4. Nhấn OK trên câu thông báo, sau đó nhấn Kết thúc để hoàn thành tổng hợp báo cáo.

hmtoggle_plus1In báo cáo theo TT 90/2018/TT-BTC

1. Vào menu Báo cáo\Báo cáo theo thông tư số 90/2018/TT-BTC.

2. Kích đúp chuột vào báo cáo cần in.

R7_1_in_bc_tt_90_01

3. Khai báo tham số báo cáo:

R7_1_in_bc_tt_90_02

Biểu số 3: Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách (Thông tư 90/2018/TT-BTC):

R7_1_in_bc_tt_90_03

Biểu số 4: Quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước (Thông tư 90/2018/TT-BTC):

R7_1_in_bc_tt_90_05