Cho phép gửi các báo cáo tổng hợp tài chính theo TT 99/2018/TT-BTC lên cấp trên để tổng hợp

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R7 >

Cho phép gửi các báo cáo tổng hợp tài chính theo TT 99/2018/TT-BTC lên cấp trên để tổng hợp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp Kế toán gửi dữ liệu các báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo B01/BSTT (tổng hợp) dưới dạng file .xml xuất ra từ phần mềm Mimosa X1 để gửi cho đơn vị cấp trên theo quy định của TT 99/2018/TT-BTC.

2. Chi tiết thay đổi

Sau khi tổng hợp báo cáo tài chính trên phần mềm Mimosa X1 (Phiên bản R4) từ nhận báo cáo tài chính từ phần mềm Mimosa.NET (Phiên bản 26) hoặc nhập bằng tay báo cáo tài chính của đơn vị cấp dưới (Phiên bản R6), thì đơn vị có thể gửi lên các báo cáo tổng hợp tình hình tài chính và B01/BSTT lên cấp trên theo quy định của TT 99/2018/TT-BTC. Thao tác thực hiện như sau:

1. Chọn menu Tác nghiệp\Gửi báo cáo lên cấp trên.

2. Tại màn hình Chọn báo cáo gửi cấp trên, phần mềm đã mặc định tích chọn các báo cáo tổng hợp tình hình tài chính và B01/BSTT để xuất khẩu ra file .xml.

R7_2_gui len cap tren_01

3. Nhấn Tiếp tục.

R7_2_gui len cap tren_02

4. Nhấn Tiếp tục để thực hiện việc xuất file xml cho các báo cáo tổng hợp tình hình tài chính và B01/BSTT đồng thời có thể gửi luôn cho đơn vị cấp trên. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.