Kế toán muốn tổng hợp được báo cáo S05-H theo từng Chương, Nguồn, Loại Khoản

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R8 >

Kế toán muốn tổng hợp được báo cáo S05-H theo từng Chương, Nguồn, Loại Khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Mục đích

Giúp cho kế toán các đơn vị có thể tổng hợp được báo cáo S05-H: Bảng cân đối số phát sinh theo nguồn, chương, loại, khoản để quyết toán theo từng nguồn với đơn vị dự toán cấp trên.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R8, tất cả các báo cáo quyết toán của đơn vị đều tổng hợp và xem được theo từng nguồn, chỉ có báo cáo S05-H: Bảng cân đối số phát sinh chưa tổng hợp và xem được theo nguồn nên kế toán chưa thực hiện được báo cáo S05-H: Bảng cân đối số phát sinh theo nguồn để nộp cho đơn vị dự toán cấp trên.

Kể từ phiên bản R8, kế toán có thể tổng hợp được báo S05-H: Bảng cân đối số phát sinh theo từng nguồn để phục vụ nhu cầu quyết toán báo cáo theo từng nguồn với đơn vị dự toán cấp trên. Cụ thể như sau:

hmtoggle_plus1Bước 1: Nhận báo cáo từ Mimosa.NET/Mimosa.NET X1 hoặc nhập bằng tay báo cáo S05-H: Bảng cân đối số phát sinh

1. Chọn menu Bàn làm việc\Nhận báo cáo cấp dưới.

2. Sau khi chọn file xml của đơn vị cấp dưới gửi lên, phần mềm hiển thị Tham số báo cáo: Nhận báo cáo S05-H: Bảng cân đối phát sinh của đơn vị cấp dưới theo mẫu Thông tư 107/2017/TT-BTC hoặc Mẫu chi tiết theo nguồn - khoản.

Nếu chọn Mẫu thông tư 107/2017/TT-BTC: phần mềm sẽ nhận báo cáo theo mẫu thông tư, không chi tiết theo nguồn, khoản.R8_1_S05_02_tt107

Nếu chọn Mẫu chi tiết theo nguồn - khoản: phần mềm sẽ nhận báo cáo chi tiết theo nguồn, khoản.

R8_1_S05_02

3. Nhấn Đồng ý. Phần mềm nhận báo cáo thành công.

R8_1_S05_03

Lưu ý:

1.Nếu anh/chị muốn thay đổi mẫu S05-H nhận từ báo cáo của đơn vị cấp dưới thì anh/chị vào Hệ thống\Tùy chọn\Nhận báo cáo để chọn lại. Nếu tích chọn tại cột Chi tiết theo Nguồn ngân sách, Khoản thì chương trình sẽ nhận báo cáo theo Nguồn ngân sách và Khoản.

2.Nếu đơn vị muốn nhận báo cáo S05-H chi tiết theo nguồn, khoản anh/chị cần nhận lại báo cáo của đơn vị cấp dưới được xuất ra từ phần mềm Mimosa.NET 2019 từ phiên bản R30 trở lên.

R8_1_S05_01

4. Phần mềm hiển thị báo cáo chi tiết theo nguồn, loại, khoản.

R8_1_S05_04

 

1. Chọn menu Bàn làm việc\Nhận báo cáo cấp dưới\Nhập bằng tay.

2. Sau khi chọn báo cáo S05-H: Bảng cân đối số phát sinh và đơn vị cần nhập báo cáo thì phần mềm hiển thị màn hình tham số báo cáo:

Nếu chọn Mẫu thông tư 107/2017/TT-BTC: nhập báo cáo theo mẫu thông tư, không chi tiết theo nguồn, khoản.

Nếu chọn Mẫu chi tiết theo nguồn - khoản: nhập báo cáo chi tiết theo nguồn, khoản

R8_1_S05_05

3. Nhấn Đồng ý.

4. Trên màn hình Thiết lập chỉ tiêu, chọn Nguồn, Loại, Khoản nhập báo cáo:

R8_1_S05_06

Lưu ý: Nếu đơn vị sử dụng nhiều nguồn thì anh/chị thực hiện chọn lần lượt từng nguồn một để nhập được số liệu của các nguồn phát sinh.

5. Nhấn Đồng ý.

6. Nhập số tiền vào các cột tương ứng với từng Nguồn, Loại, Khoản, Số hiệu TK.

R8_1_S05_07

7. Nhấn Cất.

hmtoggle_plus1Bước 2: Phê duyệt báo cáo S05-H: Bảng cân đối số phát sinh

1. Chọn Danh sách báo cáo cấp dưới.

2. Chọn báo cáo trên danh sách, nhấn Phê duyệt.

R8_1_S05_08

hmtoggle_plus1Bước 3: Tổng hợp báo cáo quyết toán

1. Vào Bàn làm việc\Tổng hợp dữ liệu\Tổng hợp dữ liệu báo cáo quyết toán.

2. Tích chọn các báo cáo cần tổng hợp, trong đó có báo cáo S05-H: Bảng cân đối số phát sinh.

R8_1_S05_09

3. Nhấn Tổng hợp. Phần mềm hiển thị thông báo Hoàn thành tổng hợp dữ liệu.

R8_1_S05_10

hmtoggle_plus1Bước 4: In báo cáo S05-H: Bảng cân đối số phát sinh

1. Vào menu Báo cáo\Báo cáo khác\S05-H: Bảng cân đối số phát sinh.

2. Trên màn hình Tham số báo cáo, chọn Nguồn, Chương, Khoản. Lưu ý: Nếu khách hàng không muốn in báo cáo chi tiết theo Khoản thì cần phải chọn Khoản là Tổng hợp để báo cáo có số liệu.

R8_1_S05_11

3. Nhấn Đồng ý. Phần mềm in báo cáo chi tiết theo chương, nguồn, loại, khoản.

R8_1_S05_12