Kế toán muốn tổng hợp và in được báo cáo F01-01/BCQT, F01-02/BCQT Phần II theo đặc thù SLĐ Khánh Hòa để nộp cho Sở tài chính tổng hợp theo yêu cầu

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R8 >

Kế toán muốn tổng hợp và in được báo cáo F01-01/BCQT, F01-02/BCQT Phần II theo đặc thù SLĐ Khánh Hòa để nộp cho Sở tài chính tổng hợp theo yêu cầu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Kế toán muốn tổng hợp và in được báo cáo F01-01/BCQT, F01-02/BCQT phần II theo đặc thù Sở lao động Khánh Hòa để nộp cho Sở tài chính tổng hợp theo yêu cầu.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R8, sau khi nhận và tổng hợp Phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại và Phụ biểu F01-02/BCQT: Báo cáo chi tiết kinh phí chương trình, dự án - Phần II, chương trình đã tự động tổng hợp 2 báo cáo chi tiết theo nguồn thường xuyên và không thường xuyên theo đặc thù của Sở lao động tỉnh Khánh Hòa.

Cụ thể như sau:

oVào menu Báo cáo\Báo cáo quyết toán theo thông tư số 107/2017/TT-BTC, chọn Phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại hoặc Phụ biểu F01-02/BCQT: Báo cáo chi tiết kinh phí chương trình, dự án - Phần II.

oTrên tham số báo cáo, kế toán của đơn vị có thể chọn Mẫu báo cáo là Mẫu đặc thù SLĐ Khánh Hòa.

R8_2_f0102_01

o Nhấn Đồng ý. Phần mềm sẽ in báo cáo theo công thức được thiết lập theo đặc thù SLĐ Khánh Hòa để nộp cho Sở tài chính tổng hợp theo nhu cầu.

R8_2_f0102_02

Lưu ý:

Nếu đơn vị muốn xem báo cáo F01-01/BCQT, F01-02/BCQT phần II theo đặc thù Sở lao động Khánh Hòa thì anh/chị cần thực hiện nhận lại báo cáo của đơn vị cấp dưới được xuất từ phần mềm Mimosa.NET 2019 từ phiên bản R30.