Khi xem các báo cáo chi tiết theo nguồn, kế toán muốn tiêu đề báo cáo hiển thị tên nguồn chọn in báo cáo tương ứng để dễ dàng quản lý và kiểm soát báo cáo

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R8 >

Khi xem các báo cáo chi tiết theo nguồn, kế toán muốn tiêu đề báo cáo hiển thị tên nguồn chọn in báo cáo tương ứng để dễ dàng quản lý và kiểm soát báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Khi xem các báo cáo chi tiết theo nguồn, kế toán có thể dễ dàng nhận biết số liệu báo cáo theo từng nguồn để dễ dàng quản lý và kiểm soát báo cáo.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R8, hiện tại các báo cáo B01/BCQT, F01/BCQT, F01-02/BCQT đang cho phép xem và in báo cáo theo nguồn (cho phép chọn 1, nhiều hoặc tất cả hoặc tổng hợp các nguồn kinh phí). Chọn nguồn nào thì hiển thị số liệu báo cáo của nguồn đó, tuy nhiên trên tiêu đề báo cáo lại không hiển thị thông tin nguồn chọn in báo cáo nên khi in riêng báo cáo của từng nguồn để kiểm tra số liệu hoặc để quyết toán với các bên liên quan, kế toán rất khó nhận biết theo dõi đấy là số liệu báo cáo của nguồn nào.

Kể từ phiên bản R8, khi in các báo cáo quyết toán (B01/BCQT, F01/BCQT, F01-02/BCQT,...) theo nguồn thì tiêu đề báo cáo in ra sẽ hiển thị tên nguồn chọn in báo cáo để dễ dàng quản lý và kiểm soát báo cáo.

Chi tiết các báo cáo quyết toán cần hiển thị thông tin nguồn kinh phí của số liệu phát sinh (gồm cả báo cáo TT 107 và báo cáo đặc thù):

oB01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động và các báo cáo đặc thù tương ứng

oF01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại và các báo cáo đặc thù tương ứng

oF01-02/BCQT: Báo cáo chi tiết kinh phí chương trình, dự án - Phần I

oF01-02/BCQT: Báo cáo chi tiết kinh phí chương trình, dự án - Phần II và các báo cáo đặc thù tương ứng

oMẫu biểu 1c: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán chi ngân sách - Phần I

oMẫu biểu 1c: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán chi ngân sách - Phần II

oMẫu biểu 1c: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán chi ngân sách - Phần I (chi tiết theo CTMT, DA)

oMẫu biểu 1c: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán chi ngân sách - Phần II (chi tiết theo CTMT, DA)

oMẫu biểu 2c: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán chi ngân sách - Phần I

oMẫu biểu 2c: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán chi ngân sách - Phần II

oMẫu biểu 2c: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán chi ngân sách - Phần I (chi tiết theo CTMT, DA)

oMẫu biểu 2c: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán chi ngân sách - Phần II (chi tiết theo CTMT, DA)

In báo cáo như sau:

oVào menu Báo cáo, chọn các báo như liệt kê ở trên. Ví dụ B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động.

oTrên tham số báo cáo, chọn Nguồn.

R8_3_01

o Nhấn Đồng ý. Phần mềm sẽ in báo cáo chi tiết theo nguồn vừa chọn trên tham số báo cáo.

R8_3_02